חיפוש עבודות בחו"ל

        

תנאי שימוש

כללי
 1. ברוך הבא לאתר האינטרנט Terminal.co.il. האתר יקרא בתנאי שימוש אלו "האתר". הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה, שכן השימוש באתר, לרבות גישה לתכניו, מעידים על הסכמתך להם. חלק מהפעולות באתר כפופים לתנאי שימוש או להסכמים מקוונים נוספים. בחלק מן המקרים תתבקש לאשר באופן פעיל את הסכמתך לתנאים או הסכמים אלה. במקרה כזה, ביצוע הפעולות הללו יהיה כפוף הן לתנאי שימוש כלליים אלו והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים על הפעולות הפרטניות שתבצע.
 2. כל התנאים בתנאי שימוש אלו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
הפעלת האתר
 1. האתר הינו בבעלות פורטל טרמינל בע"מ מרחוב יגאל אלון 157 תל-אביב (להלן: "טרמינל"), המפעילה ומנהלת אותו. ניתן לפנות לטרמינל באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני: info@terminal.co.il, באמצעות טלפון מספר 03-5616768
השימוש באתר
 1. הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד . אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר , לרבות המודעות, לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר ובמודעות כלשהן, באתר אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. : info@terminal.co.il, באמצעות טלפון מספר 03-5616768
 2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם, אך לא רק תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה האתר וכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מן האתר.
 3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 5. טרמינל ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מן האתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות ולפצות את טרמינל בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
מידע שמוסרים המפרסמים
 1. האתר מכיל מודעות ופרסומות מטעמם של מי המבקשים להציע למכירה מוצרים, שירותים או מידע וכן פרסומות ומודעות מטעמם של מי המבקשים להציע עבודה בחו"ל (להלן: "המודעות"). המודעות יכול שיהיו בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. הן מתפרסמות מטעמם של אנשים פרטיים כמו גם מטעם חברות, מוסדות ועסקים. המודעות נמסרות לפרסום מטעם המפרסמים או המשתמשים ועל אחריותם בלבד. טרמינל אינה כותבת או מוודאת את תוכן המודעות, דיוקן, מהימנותן, שלמותן או עדכניותן. טרמינל ו/ואו מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות לתוכן המודעות באתר. האחריות היחידה לתוכן זה חלה על מי שמסרו את המודעות לפרסום. לפיכך, פרסום המודעות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד מטעמה של טרמינל לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה או לקבל את הצעות העבודה המוצעות באתר.
  במידה והשארת את פרטיך האישים באחד מהעמודי האתרו/או בדף נחיתה מטעם האתר ואישרת לקבל מידע וחומר פרסומי מפורטל טרמינל, היא תוכל לשלוח לך באמצעות האימייל ו/או הודעות טקסט פרסומיות בנושאים שונים לרבות עבודה בחו״ל.
 2. כל עסקה ו/או העסקה שתעשה בעקבות מודעה שהתפרסמה באתר תסוכם ישירות בינך לבין מי שמסר את המודעה לפרסום. טרמינל ו/או מי מטעמה אינם צד לכל עסקה כזו, ולא ישאו באחריות לשירותים, לטובין או למידע שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר.
 3. מי שמוסר מידע ו/או תוכן לפרסום באתר, לרבות באמצעות מודעה, מאשר בעצם מסירתו לפרסום כי הוא בעל כל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. הוא מקנה לטרמינל רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן , להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם, להשתמש לצורך פרסום ו/או קידום של טרמינל ו/או האתר ו/או ולהשתמש במידע ו/או תוכן כאמור /או בכל חלק מהם, בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה של טרמינל, באתר , בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים , בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
שירותים המחייבים רישום
 1. באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר שתשלים את תהליך ההרשמה, תמסור את הפרטים המתבקשים במהלכו ותאשר את הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות. השימוש בשירותים האלה יכול שיחייב תשלום. ההוראות המתייחסות לתשלום יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, שאותו תתבקש לאשר.
 2. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כדוגמת שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך , פרטי כרטיס האשראי שלך, אם השירות כרוך בתשלום, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת בשימושך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים . פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך . במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לטרמינל______ או באופן מקוון באתר.
 3. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות טרמינל. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע , אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת . טרמינל לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה
 4. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו אותך בעת כניסה לשירות. טרמינל רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
 5. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
 6. טרמינל רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית טרמינל לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת פרטים שגויים;
  • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע בטרמינל או בצדדים שלישיים כלשהם;
  • אם השתמשת בשירות הניתן באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרת את תנאי הסכם זה;
  • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים;
  • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
  • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
  • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
  • ;אם יש לך חוב כספי לטרמינל, ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד לתשלומו
קישורים
 1. במידע המתפרסם באתר תמצא קישורים לאתרי אינטרנט ומקורות מידע אחרים. האתרים והמידע המקושרים מתוך האתר אינם מתפרסמים על ידי טרמינל או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך , או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. טרמינל אינה אחראית לאתרי האינטרנט, שאליהם מוליכים הקישורים באתר. אין באפשרותנו לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. טרמינל אינה שולט במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר ואינה מפקחת עליהם . לכן העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. טרמינל אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל . טרמינל רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 3. טרמינל ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר , שייגרם לך ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר
מדיניות פרטיות
 1. טרמינל מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של טרמינל נמצאת בכל עת בכתובת האתר והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות, מומלץ לחזור ולקרוא אותה מדי פעם.
קנין רוחני
 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות בשם וסימני המסחר טרמינל, Terminal.co.il, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי טרמינל או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גר פי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של טרמינל. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של טרמינל בכתב ומראש.
 2. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתרים הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
אחריות האתר
 1. השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טרמינל בגין תכונות של השירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום פרטים, מידע או קבצים מטעמך באתר. השימוש בשירותים ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. טרמינל אינה מתחייבת, כי למידע או למודעות שתפרסם באתר תהיה היענות. טרמינל אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות הפרסום ומי יגיב למידע שתמסור לפרסום, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. טרמינל לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שתמסור לפרסום.
 3. כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד. טרמינל אינה מתחייבת כי פרטים שמוסרים המפרסמים באתר יהיו מלאים , נכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך. טרמינל אינה מכירה את משתמשי האתר או המפרסמים בו, ואין ביכולתה לבקר את אמיתות המידע שהם מוסרים לפרסום. טרמינל ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע ממידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים.
 4. טרמינל אינה מתחייבת שהשירותים באתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי טרמינל או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל טרמינל או אצל מי מספקיה.
שיפוי
 1. הנך מתחייב לשפות את טרמינל, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את טרמינל, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, לרבות מודעות.
שינויים והפסקת שירות
 1. טרמינל תהיה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את מראהו , היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות תנאי השימוש האלו, והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה , תביעה או דרישה כלפי טרמינל בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 2. טרמינל תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר , כולם או מקצתם. טרמינל תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים לפחות 30 ימים מראש . עם הפסקת השירותים תחזיק טרמינל את החומר הכלול באתר למשך שלושים ימים נוספים , ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
הדין החל ומקום שיפוט
 1. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.
תן לנו למצוא עבורך!
מלא את פרטיך ואנו נדאג לאתר עבורך את המשרה המתאימה ביותר.
שם מלא:
דוא"ל:
טלפון:
אני נמצא כרגע ב: ישראל חו"ל
זמן אפשרי לתחילת עבודה :
ברצוני לקבל עדכונים ממערכת טרמינל
הערות :